รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150603120168นายณัฐดนัย ทองห่อ
250603121208นายยุธยา ภูหงษ์ทอง