รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150603121067นายณรงค์เดช เบญจมวิจิตร
2515031200022นายอาณัติ เริงธรรม