รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525031200104นายสุจินต์ พุดหอมโพธิ์
2525031200252นายธวัชชัย ลาวัลย์
3515031200212นายธีระพงศ์ พันอ้น
4525031200112นายธเนศ มะลูลีม
5525031200153นายปิยพงศ์ ลำเจียก
6525031200211นายณัฐวุฒิ นามพุทธา
7525031200187นายพิษณุ ประดู่ทอง
8535031200335นายวีระพล สมอ้ม