รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502060087นายชาญชัย โชคธนะสกุลชัย
250502110351นายธรรมรัตน์ บรรณปัญญา
350502110161นางสาวฉัฐมน ว่องไวพนานิจ
450502110328นายธนาสิน ชูโต
550502110336นายธนิต ดำรงชาติ
650502110526นางสาวฐิติรัตน์ ตั้งกิจสวัสดิ์
750502110799นายสุกฤษณ์ ไชยนาพงษ์
850502110716นายศราวุฒิ พุทธิวัฒน์