รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021100216นางสาวลักษญา กำศิริพิมาน
2515021100133นางสาวปิ่นอนงค์ เพลิงคิด
3525021100827นางสาวมาลินี พูลผล
4525021101015นางสาวจุฑามาศ ปัญญาพัฒนะพร