รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545021100585นางสาวเยาวภา จ่างเจริญ
2555021100030นายณัฐพงษ์ พันธุ์งิ้ว
3565021100294นางสาวนิจปภา จิตตรีกวีผล
4565021100310นางสาวปนวรรณ สังข์เสนาะ