รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575021100533นางสาวสุชาวลี คอยนาพันธุ์
2545021100213นายนพรัตน์ ผลาฤทธิ์