รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060800544นางสาวอันธิกา จันทร์กล่ำ
2515060800023นางสาวเพ็ญนภา ซามาตย์