รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060800478นางสาววนิชยา ศิริสายสมบูรณ์
2536060800011นางสาวกนกวรรณ ศรีชมภู