รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060800733นางสาวสุปราณี คำษาวงศ์
2525060800691นางสาวฮุสนา สาราศาสน์
3525060800782นางสาวนุชชาวดี ปิ่นนิล
4525060800303นางสาวรัชภรณ์ เดชวิไลเรือง
5525060800683นางสาวศิริภรณ์ วิไลพันธ์
6525060800840นางสาวลัดดาวัลย์ สว่างโสดา
7546060800085นางสาวเนตรสกาว พลายชนะ