รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535060800013นายณิศศา เกตุระหงษ์
2535060800096นางสาวกันตา งีสันเทียะ
3535060800724นางสาวอรวรรณ์ พันพฤกษ์
4535060800088นางสาวกฤตภัค มงคลธนาลัย
5535060800237นางสาวกรรณิการ์ ไพรินทร์
6535060800526นางสาววีรวัลย์ สายชลเชี่ยว