รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565060800861นางสาวเพียรใจ แสมรัมย์
2565060800895นางสาวกุลสตรี รักภักดี
3565060800911นางสาวจุฬานุช บุญรอด
4565060800937นายธิติทัศน์ ฑีฆายุ
5565060800986นางสาวณพลอยดาว บุญเสริม
6565060801026นายธีรภัทร์ พาระสนธิ
7565060801042นางสาวมณีรัตน์ เพิกแสง
8565060801067นางสาวทวินันท์ สิงห์คำ
9565060801109นางสาววัลย์ลดา นามุลทา
10565060801141นางสาวนภัสวรรณ์ สิทธิ์วิรตาเดช
11565060801182นายปารินทร์ นิลพงษ์
12565060801190นางสาวปิยะภรณ์ ยิ่งยวด
13565060801315นายกิตติพงษ์ สมใจ
14565060801356นางสาวสุธิดา โสดาลุ
15565060801372นางสาวบุษริน สู่ธนะวิโรจน์
16565060801422นางสาวสุทธิดา เทียนแก้ว
17565060801323นางสาวมุกรินทร์ ฉิมมา