รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021400343นางสาวตรีประดับ แจ้งไพร
2515021400244นางสาวปฏิมา เหลืองลัญจกร
3515021400335นายอนันต์ ป้องศรี
4515021400087นายจิรวัฒน์ บุญมี
5515021400202นายพิชัย ม่วงมณี
6515021400129นางสาวเบญจวรรณ ยมจินดา
7515021400368นายสุเทพ คชภูธร
8515021400145นางสาวอภิญญา นาควิสุทธิ์
9515021400020นางสาวกมลภัค หงษ์ปภา
10515021400053นางสาวจิราภรณ์ ราชถนอมเกียรติ์