รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021400269นางสาวพรพรรณ วงศ์ทวีสุข
2515021400350นายอริญชย์ สวัสดี
3515021400012นางสาวมณีสร วรรณสินธ์