รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565021400470นางสาวธันยาภัทร์ ศรีนิธิธนเลิศ
2565021400439นางสาวชุติญา บุญเขตร์
3565021400520นางสาววัชราวรรณ ศิริล้วน
4565021400082นางสาวณัฐชา ศิริสมหมาย
5565021400538นางสาวสุภาภรณ์ แสนทวีสุข
6565021400462นางสาวดารารัตน์ สุวรรณดี
7565021400579นางสาวธันยวีร์ ฉายยางโทน
8565021400504นางสาวรสสุคนธ์ สอนประสิทธิ์
9565021400546นางสาวศิลามณี จำนงค์ศิลป์
10565021400603นางสาวนันท์นภัส ทองดอนแพรว
11565021400454นางสาวณัฐชา สุขปุ๊ด
12565021400512นางสาววริศรา บุญมา