รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575021400586นายวิทยา ศาสนอนันต์
2575021400552นางสาวพัทธนันท์ ปลอดโปร่ง