รายชื่อผู้ที่ยังไม่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีโลหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031800052นายณัฐพงษ์ ลิมปวัฒนกุล
2515031800078นายสุริยา พุ่มเพ็ชร
3515031800201นายวุฒิพงศ์ โมกภา
4515031800268นายจิตกร สมควรการ