รายชื่อผู้ที่���������������������������������������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585020800777นางสาวอทิตยา เอี่ยมขำ
2565020800464นายนิติรัฐ กิติสาธร