รายชื่อผู้ที่���������������������������������������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060800232นางสาวพรพิมล อยู่ประเสริฐ
2585060800075นางสาวคณิจศลักษณ์ วัชรปาณ
3585060800570นางสาวสโรชา พิลาบุตร