รายชื่อผู้ที่���������������������������������������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010300689นางสาวเนตรชนก วงศ์เจริญ
2585010301299นางสาวอาทิมา ชัยชวลิต
3585010300234นายเกียรติศักดิ์ ฆ้อนเที่ยงธรรม