รายชื่อผู้ที่���������������������������������������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1606051600181นางสาวพัทธ์วรินทร์ อุทจันทร์
2585051600096นางสาวชลธิชา ไชยเชษฐ
3585051700532นางสาวอรวรานันท์ พัศธนไพศาล
4585051600567นายณัฐชา แสงสกุล