รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021400452นายปิยะพงษ์ ธิติชาคร
2585021400411นางสาวจีราวดี นพคุณ
3585021400296นางสาวรุจิรา รอไกรเพชร
4585021400254นางสาวปรียาวดี อภิสิทธิโรจน์
5585021400205นายชินาธิป ศรีโนรินทร์
6585021400163นางสาวกรรณิกา พันธ์สุข
7585021400114นางสาวน้ำฝน ลายนารี
8585021400387นางสาวกมลรัตน์ บุญมา
9585021400353นางสาวหนึ่งฤทัย โมรมนตรี
10585021400536นางสาวศิริพิมพ์ ไพรเถื่อน
11585021400460นางสาวพรชนก ตาทอง
12585021400429นางสาวเจนจิรา สองสนิท
13585021400528นางสาววราภรณ์ ทวี
14585021400437นางสาวณัฐธิดา แก้วทิ้ง
15585021400155นางสาวอริสรา เดชหาญ
16585021400544นางสาวสุพัตรา ชมภูประเภท
17585021400247นางสาวประภาพร จันทนา
18585021400221นางสาวนพมาศ คงศิริศักดิ์