รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555021600302นางสาวอัสมา เรวรรณ
2555021600740นายชะเลงศักดิ์ ทาฟู
3555021600492นางสาวดารันตี ศรีมาวงศ์