รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021600366นางสาวจันจิรา ทาระผลา
2585021600192นางสาวณิศา สิมาเลาเต่า
3585021600135นายวิทศาสตร์ ประจักษ์สุวรรณ
4585021600465นางสาวสุทธิดา หล้าหิบ
5585021600127นางสาวธณัณณัฐ บรรพต
6585021600283นางสาวสุภิญญา วิเศษโชค
7585021600291นายอมรเทพ มีนาภา
8585021600341นางสาวกาญจนา พวงมาลัย
9585021600424นางสาวสิตานัน ตัณฑ์เจริญรัตน์
10585021600432นางสาวอภิญญา กิจบุญศรี