รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585020800975นายเอกดนัย โสฬศ
2585020800959นางสาวอภิชญา กู่สุดใจ
3585020800041นางสาวขวัญชนก ศรีสวัสดิ์
4585020800835นางสาวอริสา จิตรเสรี
5585020800272นางสาวเบญจมาพร คงสวาสดิ์
6575020800059นายสรณะ เศรษฐเจริญสุข
7585020800223นายนฤดม เลิศสมนาวิน