รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010301772นางสาวสุภาวดี จงหาญ
2555010300138นางสาวธัญจิรา ซำเซ็น
3555010300260นางสาวสุปรียา แซงคำสิงห์
4555010300427นางสาวชณัฐชา มนัสชีวิน
5555010301813นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์วิล
6555010301896นายพหุชัย วิภาอลงกต
7555010301581นางสาวสุนิษา สังข์ศาสตร์
8555010301599นางสาวสุรีย์ สายตา
9555010301714นางสาววิลาสินี จั่นอาจ
10555010301532นายภัทระ ดุรงค์พันธุ์
11555010300997นางสาวพัชรี ปลิวสูงเนิน
12555010300617นายภาณุวัฒน์ มาศถิตย์
13515010300678นางสาวพนัชกร ไร่พิมาย
14545010301665นายอดิศักดิ์ ศรีบพิธไพศาล
15555010300088นางสาวชมพูนุช ลุนคำ
16555010300724นางสาวดารารัตน์ ทองทนงศักดิ์
17555010300054นางสาวจริยาพร วัชรีบริรักษ์
18555010301789นางสาวฐิติกานต์ พยัฆเกรง