รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010301166นางสาวอาภารัตน์ เกษมวิลาศ
2585010301216นางสาวศิรประภา พ่อค้า
3585010301372นางสาววรรณธร พรมเล็ก
4585010301224นายศุภกร คำนนท์