รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010800050นางสาวกุมภา ธนสิทธินันท์
2585010800183นางสาวนีรนุช พุ่มโพธิ์
3585010800233นางสาวภัทรสุดา อิรวดีกุล
4585010800142นายถิรวัฒน์ เชิดศรีชูเกียรติ
5585010800167นางสาวทิพยาภรณ์ คงมี