รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575051800598นายหฤษฎ์ คงชุ่ม
2585051800332นายอนุพนธ์ เทียนทอง
3596051800461นางสาวแอนนา เตยหอม
4596051800420นางสาวสิริลักษมี ยาวะโนภาส
5596051800396นางสาวสกุณา วัฒนกูล
6596051800370นายวุฒิวงศ์ เจียรกิตติกุล
7596051800313นางสาวมาริษา บุศรากรณ์
8596051800297นางสาวภัทราพร ทองเกตุ
9596051800289นายนิติพล ด้วงสีทอง
10596051800263นายธนพงษ์ วรรณมานะ
11596051800172นางสาวกรรณิการ์ รอดภัย
12596051800131นายอรรถพล ท้วมเจริญ
13596051800123นางสาวอทิติ ขาวสอาดธนาภา
14596051800099นายวุฒิพงษ์ ปาณชู
15596051800081นายวีระวัฒน์ เลาหบุตร
16596051800073นายรุ่งโรจน์ แซ่จึง
17596051800339นางสาววรรณวิสา ปราบแก้ว
18596051800362นายวีระยุทธ เหรียญทอง
19596051800446นางสาวอริศรา การินทร
20575051800275นางสาวกนกวรรณ โหมดช้างใหญ่
21575051800333นางสาวชมพูณุช ไรเกษ