รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051200470นายณรงค์ พงษ์กิติวณิชกุล
2555051200064นางสาวชัญญา อมรลีตระกูล
3555051200056นายชวลิต อุตโม
4555051200189นางสาวกาญจนา โพธิ์ย้อย
5555051201286นายอรรถวิทย์ หิตานุภาวพันธุ์
6555051201401นายสุชน วิเศษสินธุ์
7555051200395นางสาวเซ็งฮั้ว แซ่อึ้ง
8555051200361นายกิตติพงษ์ นิลจักร์
9555051201344นายรณกฤต ทวีชัยนฤมิตร
10555051200353นายกฤษฎา เจนจิตศิริ
11555051200379นายคุณัชญ์ โสมย์เสาวคนธ์