รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585061301388นายปรเมนทร์ สุขอันเลิศ
2585061300083นายคณาวุฒิ จริยากาญจนา
3585061301594นายสดายุ รัตนกร
4585061300570นางสาวพัชรินทร์ เสนาราช
5585061300737นายมนัสวรรธ สมอุดร
6585061301552นางสาวปิยมาศ สระทองรอด
7585061301511นายชวลิต ศรีเดือน
8585061301503นางสาวเขมรินทร์ ทองอ่อน
9585061301495นางสาวขวัญเรือน ตั้งใจ
10585061301438นางสาวปิยฉัตร พิพัฒน์วรชัย
11585061301271นางสาวธารทิพย์ พัสดุรักษา
12585061301149นางสาวอรริยา บุญมี
13585061301016นางสาวสุมิตรา แก้วสา
14585061301008นางสาวสุพัตรา หงส์มาลา
15585061300976นายสหพร สุภิษะ
16585061300968นางสาวศิรดา ประดุมทรัพย์
17585061300794นางสาวณัฐพร แสงเงิน
18585061300778นางสาวรัชนก พิริยะกรการ
19585061300752นายยศธร อัศวถาวรเศรษฐ์
20585061300653นางสาวหทัยภัทร พฤกษา
21585061300646นางสาวสราลี แสงอนุศาสน์
22585061300638นางสาวศรุตา คงชัยภูมิ
23585061300588นางสาวภัทรชฎาพร มนัสพันธ์
24585061300562นางสาวพรรณวดี ประมวลความดี
25585061300455นางสาวทราย นิจิตร
26585061300422นางสาวณัฐณิชา เกิดโภคทรัพย์
27585061300125นางสาวชลนที กันทานา
28585061300596นางสาวมินตรา ท้าวสันต์
29585061300620นายวุฒิรัฐ สังฆะศรี
30585061300679นางสาวปภาวรินท์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
31585061300745นางสาวมัชฌิมา แก้วธนานนท์
32585061300893นายวุฒิ ปัดทานนท์
33585061300919นายศรัญ พูลเกษม
34585061301099นายอนุวัต ฟุ้งจันทึก
35585061301297นางสาวนงนุช ทีเจริญ
36585061301339นางสาวนฤมล ดำน้อย
37585061301529นางสาวเตือนใจ พรหมทา
38585061301537นางสาวทิพรดา สรรพ์เจริญ
39585061300067นางสาวกันต์กนิษ กันต์ไพเราะ
40585061300034นางสาวกชามาส อุ่มอยู่