รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010600542นางสาวภาณุมาส จันทร
2585010600120นางสาวนภัสสร พัดเพ็ง
3585010600625นางสาวอุสา คงพระจันทร์
4585010600435นางสาวชาริณี ปิ่นทอง