รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585072000490นางสาวจุฑาทิพย์ ดอกโศก
2585072000391นางสาวนภัสสร สลักคำ
3585072000268นางสาวจิตรลดา เฉลิมทรง
4585072000342นายธนันชัย บุญเพ็ง
5585072000888นายอภิวัฒน์ อินภูมิ