รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586060300215นางสาวมัณฑนา ทับทิมดี
2577060301345นายศักดา หาญชนะ
3577060300750นางสาวดวงกมล สุขปาน
4577060300719นางสาววิภารัตน์ ศรีแก้ว
5586060300330นายมารุต สร้อยสุวรรณ
6586060300322นายเอกวิทย์ เกตุพลทอง
7577060300883นายพิพัฒน์ นาขามป้อม
8577060300735นางสาวอภิญญา โพธิกุดสัย
9577060301261นางสาวนุสบา บุญโนนแต้
10577060301246นางสาวอารยา แอ้นชัยภูมิ
11576060300034นางสาวขนิษฐา เรืองวิเศษ
12577060300727นางสาวปรัชญาภรณ์ ม่วงศิลป์
13586060300199นายภวัต ลครพล
14577060301147นางสาวสุวิมล นิทรัพย์
15577060300602นางสาวพรทิพย์ วามะเกตุ
16577060301071นางสาวสิริกุล เดือนใส
17577060301048นางสาวศุภรัตน์ กว้างขวาง
18577060301113นางสาวสุธากาล วันลี
19577060301311นางสาวสุจิตรา เชษฐสิงห์
20577060300669นางสาวยุพา จิตต์ชาตรี
21577060300651นางสาวมิ่งขวัญ งามทวีทรัพย์
22586060300314นายเอกรินทร์ จำปาลวด
23577060300826นายณัฐภพ ศิริสาคร
24577060300065นางสาวกาญจนา อุดมฉิมพลี
25577060301162นายอรรถพล เถาน้อย
26577060301279นางสาวณัฐวรรณ ฦาชา