รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585040400061นายธนภัทร ค้าสุวรรณ
2585040400384นายณรงค์ธัช เอกปัชชา
3585040400509นายวิษณุกร ขอนบุญนาค
4585040400624นางสาวปรียา ดวงพลอย
5575040301005นายนิธิกร หงษ์สุวรรณ์
6566040400251นายเหรียญทอง วิสุทธิคุณ