รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555060500074นางสาวจิระพร สมชาย
2555060500579นายภูริพรรณ ขิงเขียว
3555060501726นางสาวอัจฉรา จันทร์สว่าง
4555060500652นางสาวณิฐชานันท์ พันธ์เจริญ
5555060501270นายอภินันท์ เวชเรืองพร
6555060500728นางสาวพรธิดา สมเสือ
7555060500181นายชาญชัย ตั้งจิตต์ภราดร
8555060500702นางสาวปารมี เหมทานนท์
9555060500512นายณัฐพล อาษาวิเศษ
10555060500637นายนที อัครนทีกุล
11555060500819นางสาวพลอย ตั้งวรกิจถาวร
12555060510065นางสาวบุณฤทธิ์ โยโพธิ์
13555060500421นายชุติมันต์ เรือนมา
14555060501361นายพศิณ ปพณวิสิฏฐ์
15555060501965นายอธิศักดิ์ พันเกษราช
16555060502054นายอำนวยพร สังวัทยาย
17555060501445นางสาวรักสิตา อรรถกวี
18555060500744นายพลชัย ดีรอด
19555060500793นางสาวชลิตา มูฮัมมัด
20555060500983นางสาวพรสวรรค์ นำสุวรรณกิจกุล
21555060500355นายจักรินทร์ เอี่ยมสุขมงคล
22555060502260นายศราวุธ เพชรนิล
23555060500843นายเติมพันธุ์ เอื้ออารี
24555060500959นางสาวปวีณา ประจิมพันธุ์
25555060501890นายสุกฤษฏิ์ เทียนชัยทัศน์
26555060500934นางสาวเนตรนภา อัศววงศ์อารยะ
27555060500363นางสาวจารุวรรณ วงศ์วัชรมงคล
28555060510321นางสาวลดาวัลย์ สมส่งกุล
29555060502047นายอานันท์ แตงอ่อน
30555060502344นายสมโชค อุนบูรณะวรรณ
31555060502336นางสาวศรัณย์พร ชุมภู
32555060510396นายสิฐิกร เจียมรังสรรค์
33555060502468นายอภิชาติ บุญปก
34576060500302นายนที ตำแอ
35576060500807นางสาวสุกัญญา แก้วมุกดา
36576060500815นางสาวสุกัญญา วงษ์ลา
37576060500294นางสาวธัญญาเรศ พุธทจันทร์
38576060500765นางสาวศุทรา นิธิบวรกุล
39576060500559นางสาวภาณุมาศ ใยเผือก
40576060500567นายภาณุวัฒน์ ทิพย์ภักดี
41576060500633นางสาวยุพา วงษ์ครุฑ
42576060500286นางสาวธัญญลักษณ์ อังศุชัยกิจ
43525060502883นายพงศ์ระวี อมรอรรถวิทย์
44555060500942นางสาวปภัสรา ธุวะคำ