รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060500824นายธนรักษ์ โสมประเสริฐ
2585060510963นายสถาพร เคนประครอง
3606060500505นายอัษฎา เมฆประดับ
4585060500626นายธนพล สุขสบาย
5585060510120นายชานน นิราศประชากุล
6585060501723นายอุกฤษฏ์ งามประเสริฐสุข
7585060501780นายสรพจน์ ช่อสกุล
8585060501343นางสาวรติชา คอนเอม
9585060501368นางสาวรัฐฐาน์ เรืองพรทวีสิน
10585060501137นางสาวภาณุมาศ แก้วผ่อง
11606060500182นายธนัส มือแหละ
12585060500865นายนนทกร เวณุจันทร์
13585060500543นายณัฏฐากร โสภา
14606060500356นางสาววนิศรา พูลคล้าย
15606060500026นางสาวกมลวรรณ ชมภู
16606060500455นางสาวสุพรรษา จตุเทน
17606060500513นางสาวโชติกา สุพรรณเนียม
18606060500539นางสาวเสาวรส จันทร์ภิรมย์
19606060500521นางสาวพรชิตา ผาคำ
20606060500331นางสาวเพ็ญนภา พันธ์ประยูร
21606060500364นางสาววริศรา ขาวสมบูรณ์
22606060500174นางสาวณัฐฐา ธัญญาวินิชกุล
23606060500125นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วดำ
24606060500497นายอนุวัฒน์ ดีสมประสงค์
25606060500422นายศิริมงคล แสนยากุล
26606060500406นายศรายุทธ เทศรุ่งเรือง
27606060500059นางสาวกัญจน์ภรณ์ อุ่นพิกุล
28606060500042นายกฤษดา ปานศิริ
29606060500315นางสาวพิมพ์พิศา วาทีมงคลเลิศ
30606060500141นายชวกร ดอนสกุล
31606060500265นายนิติพล รอดปลื้ม
32606060500414นางสาวศิริกานต์ จันทร์สวัสดิ์
33606060500448นางสาวสุกัญญา สงขำ
34606060500166นางสาวณัฐชยานี แซ่โก
35585060500808นางสาวทิพรัตน์ โพธิทอง
36585060510807นางสาวพรทิพย์ จินดาจามร
37585060501103นางสาวพัฒชิราภรณ์ แก้วสกุล
38606060500323นายพิษณุ ขันทะบัว
39606060500299นางสาวพรธีรา บุญคง
40595060510756นางสาวนันทวัน วงศ์จินดาศักดิ์
41585060501640นางสาวสุภาพร เลิกบางพลัด
42585060501806นายสรัช ทองงาม
43585060500774นางสาวนัทธมน พลอยไทย
44585060501673นางสาวอรจิรา พิลารึก
45585060500550นางสาวณุชฎา ช่างเรือ
46585060501541นายสัณหพล คุณตะโนด
47585060501681นางสาวอรอนงค์ ตาลประเสริฐ
48585060510583นางสาวลักษณ์ประภา ชิดชมนาด
49585060500337นางสาวโชคพร อักษร
50585060500394นางสาวณัฏฐธิดา อุบลมณี
51585060501798นายสรวิชญ์ ธรรมสุนทรี
52585060500352นายฐิติพงศ์ ภาสประเสริฐทรง
53585060500766นางสาวณัฐมล แม่นปืน
54585060501822นางสาวสิริลักษณ์ สุขศรีทอง
55585060510567นางสาวมะลิวรรณ รัตนพันธุ์
56585060511060นางสาวสุวรรณา ฟูมีสอง
57585060501566นางสาวสิริรัตน์ เรืองโรจน์วิริยา
58585060501574นางสาวสิรีธร มอบจัน
59585060511011นางสาวสุธาทิพย์ จุลนิน
60585060500253นายฐปกรณ์ สระบุรินทร์
61585060501459นายสุรเชษฐ์ อ่องสุขสัน
62585060501194นางสาวรุ่งอรุณ แสงกล้า
63585060511128นางสาวอภิชญา ซีมาการ
64585060500378นางสาวณภษร หวังภุชเคนทร์
65585060510773นายพงศธร แจ่มอุดม
66585060510815นายพรมงคล ก.จันทราภานนท์
67585060500170นายเจษฎา พิมประดิษฐ์
68585060501889นางสาวอุทุมพร แสนบุญส่ง
69585060501061นางสาวปวีณา เลาะเมาะ
70606060500190นางสาวธัญชนก จันทร์สีนาค
71606060500216นางสาวธันย์ชนก อ้นแดง
72585060500360นางสาวฐิติมา ดิสนีเวทย์
73585060501913นางสาววิภวานี หะทัยธรรม
74585060510096นางสาวจินดารัตน์ บุตรหมัน
75585060501905นายธีรภัทร ธนาดลพิพัฒน์
76585060501871นางสาวอาภาภรณ์ สุดใจรักษ์
77585060501814นายสิทธิพงษ์ สิงห์ทอง
78585060501756นางสาวมิรันตรี ศรีสุวรรณ์
79585060501715นางสาวอาริยา อรุณวัฒนา
80585060501707นายอานนท์ เกลาชู
81585060501632นางสาวสุพัตรา นองละแม
82585060501558นายสิริ อัศวะธิดากร
83585060501434นายธีระยุทธ อุดมพืช
84585060501087นางสาวพรรณพิศุทธ์ สร้อยพรรณา
85585060501020นางสาวเบญจกาญจน์ รัตนะ
86585060500279นางสาวเขมพิมล ธนะสิริ
87585060500220นางสาวชโลทร พงษ์อุดมปัญญา
88585060500188นายชมบุญ กริชชไมภัค
89585060500113นางสาวจารุภัทร ห้วยทราย
90585060500030นายกษิดิส มีวงศ์
91585060500014นางสาวกนกพร คูคำ
92606060500398นายศรศมน ไชยวรรณ์
93606060500372นางสาววิภาดา รอดเที่ยงธรรม
94606060500307นางสาวพิชญาดา ศรีสุธรรม
95606060500240นายนนทกานต์ สุขสถิตย์
96606060500158นายชีระวิทย์ อำนวยสุขศิริชัย
97606060500133นางสาวชนิสรา ใจสุง
98606060500117นางสาวจารุวรรณ มั่นคง
99606060500091นางสาวกุลธิดา จาดคำ
100606060500067นายกันตพงศ์ ภาดี