รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060511151นางสาวอรัญญา คชรัตน์
2606060500588นางสาวสุปรียา ถาวรรักษ์
3606060500489นายอธิภู วิมลรัชตาภรณ์
4585060510666นางสาวศุภรัสมิ์ รอดจากทุกข์
5585060500386นายณรงค์ฤทธิ์ สุขเกษม
6585060510948นายศุภพล หนูหนัน
7585060510765นายเชษฐา กล้าหาญ
8606060500380นายวีรชาติ สุนทรวัฒน์
9585060510484นายธนากร ลิ้มรทีพงษ์
10585060501392นางสาววันวิสา พรพิชิตโชคชัย
11606060500257นายนลธวัช จันรุณ