รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585041100165นางสาวเพียงนภา ชาญณรงค์
2575040100811นางสาวรุ่งรดา นิยม
3575040101579นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคำวัง
4555040100805นายศิวะ คงคล้าย
5565040100705นางสาวปลายฝน แจ้งเสน
6565040100788นางสาวเมริน ปิ่นทอง