รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575010101583นายชนัฏ มะธิตะนัง
2575010100213นางสาวชนกานต์ บัวบาน
3585010100444นายธิติ สิริวันต์
4585010100345นายเจษฎา กุลสุนทรรัตน์
5585010100121นางสาวดวงฤทัย อัมราสกุลสมบัติ
6585010100303นางสาวณัฏฐ์นรี พันธนะ