รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586040100438นายอัตกร ลงเงิน
2586040100289นายเสกสรรค์ สาสนัส
3575040101520นางสาวสายธาร ปัญจะการ
4575040100167นายชาญณรงค์ พรมแดง
5586040100073นายธชายุธ เตจ๊ะนัง
6586040100131นายนันทกรณ์ โภคัย
7586040100198นายพูนทรัพย์ ทาแกง
8575040100464นางสาวกุลธิดา แก้วซัง
9565040101463นางสาวศิรภัสสรณ์ ศรีใส
10575040101736นางสาวกัญญาพัชญ์ จิรพัทธ์ปกรสิน
11585040100539นายธนพล อริยะกมลรัตน์
12586040100016นายขจรพงศ์ รัตนวิจิตร
13586040100057นายทฤษฎี ทัพเมือง
14575040100837นายไพโรจน์ สังข์หร่าย
15575040100969นางสาวพิมพ์วลี นิ่มผล
16575040101256นายกีรติ จิระพนาวัลย์
17575040101595นายอนุช นิเทศน์พัฒนา
18575040101009นางสาวรชินชล พุ่มจุ้ย
19575040100779นางสาวณชรัฏฐ์ เตชะนัดตา
20575040100530นายตะวัน อินทร์ประเสริฐ