รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051200145นางสาวรุ่งทิวา ราษี
2566051200012นางสาวกาญจนา หน่อชัย
3566051200343นางสาวธาริณี มณีวงศ์