รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1596051200373นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์ฉาย
2575051200898นายปวรุตม์ สุดเกษ
3575051200922นายภรัณยู ธนัตถ์กฤตกร
4575051200773นายทรงกลด ศรีทอง
5596051200019นางสาวกชกรณ์ แสนสุข
6586051210035นายดลวัตร บุญกมุติ
7585051200574นางสาวณัฐธิดา ณัฐวิภานารา
8585051200467นายภานุวัฒน์ จันทร์ศรีวงศ์
9585051200061นายเจตพงศ์ ระวิวงศ์