รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051200145นายวิทวัส กิจอุดมทรัพย์
2596051200423นายธนณัฐ ขวัญบัว
3596051200514นายอานนท์ สุขสำราญ
4596051200498นายศิวานล แย่งบุตร
5596051200415นายทศพล มิสกาวัลย์
6586051200218นายอนุชิต อุทัยศิลป์
7596051200068นางสาวคฑามาศ ศรีเครือแก้ว
8596051200332นายอนาวิล เทพเสนา
9596051200266นายศิริศักดิ์ พงษ์โนรี
10596051200175นางสาวปัทมาภรณ์ คำสนิท
11596051200357นายโสภณัฐ บุญฤทธิ์
12575051200468นายณัฐพงศ์ เพิ่มต่อศักดิ์
13575051200930นางสาวภัทรพร ลิ้มรทีพงษ์
14575051200906นายปัญญาพงค์ เฉลยสุข
15575051201045นายนันทภพ จิระพจชพร
16575051200427นายโชติก แซ่เตียว
17575051200674นางสาวสิริลักษณ์ อินทโร
18575051200260นายสวิตต์ ก้องเกียรติศักดิ์
19586051200366นางสาวนฤมล ศรพรม
20575051201011นายอรรคพล สุวรรณรัตน์
21575051200286นายชยุตม์ ธนากรวงศ์
22575051200732นายสุรเดช เจนโรจน์พลเดช
23575051200526นางสาววิมลมาศ จงไพบูลย์กิจ
24596051200316นายสุรศักดิ์ มากศรี
25596051200100นางสาวณสิกาญจน์ ตรีสุวรรณ์โชติ
26596051200118นายณัฐวุฒิ จิตต์พายัพ
27596051200282นางสาวสิรัญญา ฉายัษฐิษ
28596051200050นายเกรียงไกร เงิมสูงเนิน
29585051200533นางสาวสุทธิดา แดงรักษา
30585051200418นายพลกฤต อะโรยวิถี
31585051200384นางสาวเบญญาภา พุฒิธนารีย์
32585051200269นางสาวชูติรัตน์ แสนสุข
33585051200228นายศุภวิชญ์ แซ่ลิ้ม
34585051200186นายอภิเดช ลัภนมงคลสกุล
35585051200020นายกุลวิณ เลิศกิจโกศล