รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061000596นางสาวสาวิณี โพธิ์เจริญ
2555061000603นางสาวลักขณา แสงศรี
3555061000652นางสาวพิชญานิน ทองมูลตน
4555061000058นายกล้าหาญ กุลไพศาล
5555061000397นางสาวปณิดา สุขคตะ
6555061000264นางสาวธนภรณ์ ตั้งทองอร่าม
7555061000314นางสาวนรินธร คงทิพย์
8555061000082นางสาวขนิษฐา แก้วมหา
9555061000876นางสาวอรญา ชาติธนรัฐ
10555061001304นางสาวพรชนก รวงผึ้ง
11555061001320นางสาวพรปริชาติ รอดจริง
12555061000504นางสาวกัญญารัตน์ ตันติกุลไพบูลย์
13555061001098นายสิทธิพร ทรงประสิทธิ์
14555061001395นางสาวกรกมล พลอนันต์
15555061001437นายยงยศ ภานุโสภา