รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585061000998นางสาวจิรวลี ปิ่นทอง
2585061000287นายจิรัฎฐ์ พรปฏิมากร
3585061000022นางสาวกนกอร พรมมา
4585061000915นายอนันตชัย เอี่ยมโคกสูง
5585061000444นางสาวพริสร มังคล้าย
6585061000741นางสาวพัชรากร พัชรผาติ
7585061000253นางสาวกรรณิกา สุวรรณชัยรบ