รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010500692นางสาวสุภัคจิรา สิทธิสกุลวงศ์
2585010500296นางสาวพิมพิสมัย แสนแก้ว
3585010500841นายปิยราช ศรีโสภา
4585010500916นางสาวสิริมา เวชพันธุ์
5585010500197นางสาวนภสร เกษประดิษฐ์
6585010500577นางสาวเมธาวี เสนา
7585010500148นางสาวณัฐนันท์ รินรุด
8585010501021นายอำพล สมบุตร์
9585010501013นายอัครภูเบศวร์ เทิดศักดิ์สกุล
10585010500494นางสาวพรชิตา แก้วประเสริฐ
11585010500429นางสาวเจนจิรา แสนแก้ว
12585010500478นางสาวนัทธมน อัครธนสาร
13585010500023นางสาวกัญญาณัฐ รุ่งเรืองสุข
14585010500882นายวิสัยทัศน์ วีระกะลัส