รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051500189นางสาวศศินันท์ โสพันธ์
2585051500205นางสาวสกาว สาระแสน
3585051400992นายวรพล ธรรมกูล
4585051400638นายธนาพงษ์ พรหมชิต
5596051400494นางสาวจิราภรณ์ รัตนโสภา
6585051400232นายภาณุวัฒน์ ผ่องแผ้ว
7596051400239นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบำรุง
8585051401263นางสาวปอแก้ว สมัครสมาน
9596051400312นายณัฐพล บุญสมเชื้อ
10596051400411นายวสันต์ ทองคำแท้
11585051400067นางสาวฐานิตา จอมศรี
12596051400254นางสาวกุลรัตน์ จำรัสพันธุ์
13596051400122นางสาวพุทธิดา กิมยงค์
14596051400064นายธนาพล ภุมรินทร์
15596051400080นางสาวปฏิมา นิทรัพย์
16585051400208นายพีรสีห์ พวงดอกไม้
17585051400091นางสาวณัฐภรณ์ โคทังคะ
18585051400125นางสาวธนภรณ์ เกตุชัยศรี
19585051400224นางสาวภัทราภรณ์ เกณฑ์สันเทียะ
20585051400299นางสาวสุพัตรา น้อยผิวนวล
21585051400026นางสาวกัญญาภัทร จากผา
22585051400398นางสาวอาภัสรา สีสอาด
23585051500254นางสาวสุพัตรา สมบูรณ์สุข
24585051410413นางสาวสายฝน ฤาชัย
25585051400596นางสาวณัฐวรรณ ทองนิ่ม
26585051400497นางสาวจุฑามาศ จิตแม้น
27585051400448นายกวิน เจริญผล
28585051400463นายการุณ แสงเจริญวัฒนา
29585051400356นายศักดิ์ดา หิสวาณิชย์
30585051400349นางสาวพัชราภรณ์ ฟักแก้ว
31585051400950นางสาวศศิพร ธนูกิจพัฒนกุล
32585051410306นางสาวปิยะธิดา สุวรรณเทศ
33596051400163นางสาววสุนันท์ วอนแม้น
34606051400046นางสาวเกวรี สมนอก
35606051400053นางสาวเกศกนก พลชนา
36606051400087นางสาวจุฑามาศ ดอกพวง
37606051400186นางสาวเปรมฤดี หลักหาญ
38606051400194นางสาวพรรณภา แจ้งทะเล
39606051400236นางสาวลลิตา ศรีพรม
40606051400269นางสาวสุภาวดี ไชยคง
41606051400277นางสาวอินธิรา วิรุมาส
42606051400335นางสาวณัฐชานันท์ นนทชิต
43606051400384นางสาวศิริวรรณ แก้วผัด
44606051400459นางสาวเจนจิรา นกนคร
45585051400687นางสาวนันทัสพร โกษาจันทร์
46606051400103นางสาวชุติกาญจน์ แซ่โง้ว
47606051400111นางสาวณัชนินทร์ ธนะสาร
48606051400210นายพีรพล ศิลารัตน์
49606051400301นางสาวจันจิรา บุตรหา
50606051400327นางสาวจินดามณี โสพิพันธ์
51606051400574นางสาวสุภัสสร แว่นจันลา
52585051401065นายสุรศักดิ์ อิทธิ