รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1596051400502นางสาวอรุโณทัย ไชยรัตน์
2596051400098นางสาวปรียา ฉัตรจอหอ
3596051400072นางสาวสุภาพร แสนโน
4585051400893นางสาวรุ่งทิพย์ เผือกเฟื่อง
5585051401255นางสาวอัจจิมาภรณ์ แหยมแสง
6585051401248นางสาวรัชนู นาคเจือ