รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010201824นายทศพล บุญปลอด
2545010201501นางสาวฏิญาณี พันพินิจ
3545010201063นางสาวอรดา เจตสรณ์
4555010201385นายสิทธิ โสตะวงศ์
5555010201088นางสาวพีรญา นิยมเกตุ
6555010201658นายอานุภาพ ศรีมาตย์
7555010200163นางสาวจันประภา แก้วบัว
8555010200569นางสาวนิศาชล วิเศษพันธุ์ชัย
9555010200411นางสาวดวงฤทัย บุญพิทักษ์
10555010200502นางสาวนรินทร วัฒนเขจร
11555010200544นางสาวนิภาพร ยังทรัพย์
12555010201963นายอภิสิทธิ์ จันอัมพร
13555010200874นางสาวณัฐณิชา เบญจางคประเสริฐ
14555010200908นางสาววราภรณ์ ศรีเมือง
15555010201971นางสาวอังคณา จังบูรพา